O školce

Dne 18.října 1960 bylo radou tehdejšího MNV jednáno o zřízení mateřské školy.

Po prozkoumání několika námětů bylo rozhodnuto školu vybudovat na místě bývalého zahradnictví v domě čp.11. V září roku 1961 rozhodla rada MNV započít s rekonstrukcí. Většina prací byla prováděna formou brigád o sobotách a nedělích. Přes řadu potíží byla výstavba mateřské školy v roce 1962 ukončena a dne 3.října předána do provozu. První ředitelkou byla ustanovena paní M.Černá z Dolan, učitelkou p.Drahuše Prokešová z Nelahozevse.

Již v dalším školním roce, roku 1963-1964 došlo ke změně ředitelky školy. Byla jí jmenována p.Jarmila Vlasáková z Dolan, p.učitelka Drahuše Prokešová tady zůstává a ještě k nim přibyla paní školnice Libuše Špačková. V tomto školním roce tady bylo zapsáno 23 dětí.

V roce 1982 byla původně jednotřídní školka rozšířena o druhou třídu, kapacita školky dosáhla 65 dětí. Dvoutřídní charakter si mateřská škola zachovala i po roce 1983, kdy se přestěhovala do současné budovy ve Školní ulici s kapacitou 40 dětí. V roce 1985 se stala ředitelkou školy paní Ivana Janovská. Kapacita byla po roce 2000 po dílčí rekonstrukci mírně zvýšena na současných 45 dětí.

K 1.1.2003 škola přešla do právní subjektivity, vznikla nová organizace:MATEŘSKÁ ŠKOLA NELAHOZEVES, příspěvková organizace. Statutárním zástupcem byla paní ředitelka Ivana Janovská, která v roce 2011 odešla do  důchodu.Od 1.8.2011 se ředitelkou školy stala Ilona Sedlářová. V roce 2014 došlo k odstoupení paní Ilony Sedlářové z funkce ředitelky školy. Do této funkce byla 1.8.2014 jmenována Hana Sadílková, která sama odstoupila k poslednímu červenci roku 2018. V současné chvíli vede mateřskou školu paní Mgr. Kateřina Dudová.

Starostovi se nakonec podařilo potřebné prostory zajistit v areálu PTZ v Zagaroloské ulici a po jednáních se společností UNILEVER jako tehdejším vlastníkem areálu dostala obec darem budovu, která dříve sloužila jako ubytovna pro zaměstnance. V roce 2011 navíc daroval UNILEVER obci sousední parcelu o výměře přes 500 m2, která by měla sloužit jako školní zahrada. Budova v současné době prochází nutnou rekonstrukcí, jejíž náklady pokrývá z 95 % dotace Středočeského kraje

Nové prostory školky byly otevřeny v září 2012 s celkovou kapacitou 38 dětí. Od září roku 2014 došlo k navýšení kapacity z 38 na 40 dětí. V roce 2015 došlo k zateplení celé budovy.

Do nového objektu byla současně umístěna knihovna, která musela z kapacitních důvodů uvolnit místo základní škole.

6:30 - 16:30 hodin

  • příchod do MŠ: 6:30 - 8:00
  • odchod po obědě: 12:00 - 12:15
  • odchod odpoledne: 14:30 - 16:30

Děti se přijímají v době od 6.30 do 8.00 hodin. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Děti, které odcházejí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají mezi 12.00 až 12.15 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 až 16.30 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě v jinou dobu, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Provoz mateřské školy je do 16.30 hod., což znamená, že rodiče mají opustit budovu do 16.30 hod.

06.30 - 08.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

08.00 - 08.30

Hravé a pohybové aktivity, komunitní kruh.

08.30 - 09.00

Osobní hygiena, dopolední svačina.

09.00 - 09.45

Řízené aktivity při plnění školního vzdělávacího programu, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi.

09.45 - 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11.30 - 12.15

Oběd a osobní hygiena dětí.

12.15 - 14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech a sledování pohádek.

14.00 - 14.45

Vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina.

14.45 - 16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

pro školní rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 600,-Kč měsíčně

  • Vzdělávání dětí v posledním ročníku a dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.
  • Úplata za vzdělávání je splatná za kalendářní měsíc vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce.  Platbu lze provést složenkou nebo bankovním převodem. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a nedohodne jiný způsob úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb. ,§ 35 odst.1d.

Účet na úhradu za vzdělávání

  • se splatností do 15.dne  příslušného měsíce.
  • Účet na úhradu za vzdělávání : 467129369/0800
  • Každé dítě má svůj nezaměnitelný variabilní symbol určený pro identifikaci platby.

Školné pro školní rok 2023/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 164.06 kB